Welkom bij FryskeHannen.frl

FryskeHannen.frl is een website met het doel de collecties van Nederlandse erfgoedinstellingen, zoals archieven en museale collecties, digitaal te ontsluiten met hulp van een community van vrijwilligers (‘deelnemers’). De ontsluitingsprojecten (‘projecten’) bestaan uit een verzameling objecten van een erfgoedinstelling, bijvoorbeeld foto’s. Deelnemers kunnen een bijdrage leveren aan het nader duiden en beschrijven van de objecten die deel uitmaken van een project. Daarnaast kunnen deelnemers deelnemen aan de forumdiscussies op FryskeHannen.frl. Er kan aan meerdere projecten tegelijkertijd worden gewerkt totdat het betreffende project wordt gesloten. Projecten worden aangemaakt en beheerd door de bij ons aangesloten erfgoedinstellingen. De betreffende erfgoedinstelling is als eigenaar van het project verantwoordelijk voor de algehele uitvoering van het project. Picturae is als eigenaar van FryskeHannen.frl verantwoordelijk voor de technische faciliteiten en het beheer van de community van deelnemers.

Gebruiksvoorwaarden

Deelnemers kunnen zich op onze website registreren. Na registratie krijgt u toegang tot de lopende projecten op FryskeHannen.frl en kunt u op objectniveau beschrijvingen toevoegen (‘bijdragen’). Door registratie accepteert u de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Picturae behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande raadpleging van de deelnemers. Wanneer de gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, wordt dit meegedeeld in de Nieuwsrubriek op FryskeHannen.frl. Wanneer u niet kunt instemmen met een wijziging wordt u verzocht uw deelnemerschap te beëindigen.

Picturae behoudt zich het recht voor om bijdragen aan projecten al dan niet te plaatsen. Ook kan Picturae forumbijdragen verwijderen als ze (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden. Picturae behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van FryskeHannen.frl. 

Privacy Deelnemers

Bij aanmelding dient u de verplicht in te vullen gegevens in te vullen. Dit betreft: een geldig emailadres en een displaynaam. Displaynaam is de naam waaronder u als deelnemer bekend staat op FryskeHannen.frl De keuze van een displaynaam is vrij, met de restrictie dat het niet is toegestaan een naam te kiezen waarmee de suggestie gewekt kan worden dat u de identiteit van iemand anders aanneemt. Van alle gegevens die u invult is alleen de displaynaam altijd voor iedere bezoeker van FryskeHannen.frl zichtbaar. De optionele velden van uw profiel (voornaam, achternaam, gender, geboortedatum, woonplaats, foto reden van deelname) hoeft u niet in te vullen. Indien u deze gegevens niet wilt delen met andere bezoekers van FryskeHannen.frl, kunt u de betreffende velden van uw profiel leeg laten of – op ieder door u gewenst moment – leeg maken.


Uw gegevens worden alleen gebruikt voor uw deelname aan FryskeHannen.frl. Mocht u uw profiel willen verwijderen, neem dan contact op met info@velehanden.nl. U dient er rekening mee te houden dat uw bijdragen aan de projecten na verwijdering van uw profiel zichtbaar blijven als anonieme bijdragen. Forumbijdragen kunt u zelf op ieder door u gewenst moment verwijderen. Doet u dat niet, dan blijven forumbijdragen eveneens zichtbaar als anonieme bijdrage.

Persoonlijk wachtwoord

Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot FryskeHannen.frl krijgt u als deelnemer een persoonlijk wachtwoord. Het bijdragen aan projecten is pas mogelijk nadat het wachtwoord via het login-scherm is ingevoerd. Deelnemers dienen hun wachtwoord zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Als u het vermoeden heeft dat uw wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient u Picturae daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen per e-mail: info@velehanden.nl.

Gedragsregels

Het is niet toegestaan FryskeHannen.frl te gebruiken op een wijze waardoor u handelt in strijd met wettelijke bepalingen of in strijd met de zorgvuldigheid die eenieder in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Een niet-limitatieve lijst van voorbeelden van gedrag dat niet is toegestaan – zowel in bijdragen aan projecten als in forumbijdragen – is het:

 • frustreren van de goede werking van FryskeHannen.frl door bewust en grootschalig foutieve gegevens in te voeren of het plaatsen van commentaren die niets te maken hebben met het onderwerp van het project/object
 • trachten op onterechte wijze puntentegoed op te bouwen
 • doen van racistische, seksistische of discriminerende uitingen
 • hinderlijk lastigvallen of in diskrediet brengen van andere gebruikers van FryskeHannen.frl
 • noemen van privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon
 • beperken van derden in hun gebruik van FryskeHannen.frl
 • doen van commerciële uitingen op FryskeHannen.frl en het plaatsen van links naar illegale of onbehoorlijke (download)websites
 • plaatsen van enquêtes, marketingonderzoeken, studieonderzoeken, petities en oproepen van welke aard dan ook
 • verveelvoudigen, kopiëren of wijzigen van de software van FryskeHannen.frl
 • verveelvoudigen, kopiëren of wijzigen van de inhoud van de projecten op FryskeHannen.frl
 • verspreiden van virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden of ander materiaal met een destructief karakter
 • aannemen van een andere identiteit dan de eigen identiteit

Punten

Door bijdragen te leveren aan projecten verzamelt u per project punten. Het aantal punten per bijdrage kan per project verschillen. Deze punten kunnen bij de erfgoedinstelling die ‘eigenaar’ is van het betreffende project worden ingewisseld tegen een blijk van waardering. Picturae voert uitsluitend de administratie van de door u verzamelde punten. U kunt gespaarde punten bij Picturae alleen inwisselen tegen een couponcode waarmee u bij de betreffende erfgoedinstelling een blijk van waardering kunt ontvangen. De Erfgoedinstelling is verantwoordelijk voor de afhandeling hiervan. Bij een beëindiging van het deelnemerschap komt het opgebouwde puntentegoed dat nog niet werd verzilverd te vervallen.

Intellectuele eigendom

Deelnemers geven Picturae en de projecteigenaren het onbeperkte recht om alle informatie die zij plaatsen op FryskeHannen.frl te gebruiken binnen de doelstellingen van FryskeHannen.frl en van de projecteigenaren, zonder beperkingen of kosten en zonder de verplichting om de naam van de auteur te noemen.

Het bijdragen aan projecten door het integraal overnemen van teksten uit andere bronnen is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. Wel toegestaan is het citeren of parafraseren hiervan, mits u – met een duidelijke bronvermelding – niet meer overneemt dan strikt noodzakelijk is én het overnemen een duidelijk aanwijsbaar doel dient.

Deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor claims van derden voortvloeiend uit rechten van derden op teksten of afbeeldingen die zij openbaar maken op FryskeHannen.frl.

Aansprakelijkheid

Picturae en de Projecteigenaren zijn niet aansprakelijk voor enige schade geleden door deelnemers als gevolg van het gebruik van de website FryskeHannen.frl of de onmogelijkheid van het gebruik van de website, noch voor enige andere schade aan hardware of software als gevolg van gebruik van de website.

Picturae geeft geen garantie op de beschikbaarheid van FryskeHannen.frl. Bij eventuele storingen zal Picturae zo spoedig mogelijk herstel bewerkstelligen. Wanneer besloten wordt FryskeHannen.frl te beëindigen zal dit minimaal 4 weken voor beëindiging worden aangekondigd.

Door gebruik van FryskeHannen.frl aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van Picturae in geval zij (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval Picturae dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze voorwaarden.

Klachten

Als u op FryskeHannen.frl een bijdrage tegenkomt die naar uw mening uw rechten van intellectueel eigendom of anderszins aantast of die in strijd is met de voorwaarden zoals hierboven beschreven, maak ons daarop dan onmiddellijk attent. Wij onderzoeken alle klachten en kunnen de naar ons oordeel passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke deelnemer of uitsluiting van de verantwoordelijke deelnemer van verdere deelname aan FryskeHannen.frl.

Uw klacht wordt in eerste instantie behandeld door de redactie van FryskeHannen.frl. Mocht u zich niet kunnen vinden in de beslissing van de redactie, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij de directie van Picturae, J. Duikerweg 14, 1703 DH Heerhugowaard. Zowel bij uw klacht als bij uw eventuele beroep bij de directie dient u aan te geven welke (forum)bijdrage(n) op FryskeHannen.frl uw klacht betreft (liefst met kopie en met vermelding van het webadres of URL uit de adresbalk van uw browserprogramma) en welk wettelijk recht dan wel welke bepaling van deze voorwaarden naar uw mening door de betreffende bijdrage(n) geschonden wordt. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden.

Geschillen

Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van FryskeHannen.frl vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.