Kontakt

Fragen oer in projekt
Hawwe jo fragen oer in projekt? Wy adviseare om, foardat jo begjinne, de hantlieding fan it projekt goed troch te lêzen. Lês ek de algemiene hantlieding foar dizze website (FRL/NL) in kear goed troch, dêryn stean in protte handige tips!

Hawwe jo dêrnei noch fragen? Sjoch dan op de HELP-pagina of stel jo fraach op de reaksjepagina van it projekt. It Projektteam FryskeHannen, én alle oare frijwilligers, kinne jo dan sa spoedich mooglik fierders helpe.

Projekt: Omroplûden
Dogge jo mei mei it Omrop Fryslân-projekt Omroplûden? Fragen en opmerkings dy't jo net kwyt kinne op it foarum, kinne jo stjoere nei argyf@omropfryslan.nl.

Algemiene fragen
Hawwe jo in oare fraach of opmerking foar de organisaasje fan FryskeHannen? Nim dan kontakt op mei it projektteam by Tresoar fia de gegevens hjirûnder.

 

 Contact

Vragen over een project?
Heeft u vragen over een project? We raden u aan om, vóór u begint, de handleiding van het project goed door te lezen. Lees ook de algemene handleiding voor deze website (FRL/NL) een keer goed door, daarin staan veel handige tips!

Heeft u daarna nog vragen? Kijk dan op de HELP-pagina of stel uw vraag op de reactiepagina van het project. Het Projektteam FryskeHannen, én alle andere vrijwilligers, kunnen u dan zo gauw mogelijk verder helpen.

Project: Omroplûden
Doet u mee aan het Omrop Fryslân-project Omroplûden? Vragen en opmerkingen die u niet kwijt kunt op het forum, kunt u sturen naar argyf@omropfryslan.nl.

Algemene vragen?
Heeft u een andere vraag of opmerking voor de organisatie van FryskeHannen? Neem dan contact op met het projectteam bij Tresoar via de gegevens hieronder.

 

Projektteam FryskeHannen

E-mailadres: info@fryskehannen.frl

 

Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum
Boterhoek 1
8911 DH Leeuwarden
058-7890789
www.tresoar.frl