Omroplûden

Tûzenen oeren oan âlde radio- en telefyzjeopnamen fan Omrop Fryslân binne digitalisearre. Wolle jo helpe mei it digitaal meitsjen fan de hoezen fan de lûds- en fideobannen?

Stân fan saken

 • 7.279 Scans
 • 122 Dielnimmers

 • 5.110
  • 2.4% Unbrûkber
  • 70.2% DûbelYnfierd
  • 67.5% Neisjoen
  DûbelYnfierd 72.6%
 • 4.911
  • 2.4% Unbrûkber
  • 70.2% DûbelYnfierd
  • 67.5% Neisjoen
  Neisjoen 69.8%
Meidwaan oan dit projekt
 
Team Fryske Hannen

Team Fryske Hannen

Leaver TV as Radio? Leaver Sport as De Koperen Tún? Brûk de knop 'Foarkar'!

  Wolle jo leaver de TV-listen ynfiere as de Radio-etiketten? Of wolle jo leaver de teksten fan it Sport-programma ynfiere as fan De Koperen Tún? Dat kin. Brûk dêrfoar de knop 'Foarkar' yn jo profyl. Klik dêr de winske opsjes ('tags') oan.

Let wol: dit is mooglik sa lang as der kaarten fan jo foarkar binne. 

   

 Wilt u liever de TV-lijsten invoeren dan de Radio-etiketten? Of wilt u liever de teksten van het Sport-programma invoeren dan die van De Koperen Tún? Dat kan. Gebruik daarvoor de knop 'Foarkar' ('Voorkeur') in uw profiel. Klik daar de gewenste opties ('tags') aan.

Let wel: dit is mogelijk zo lang er nog kaarten zijn van uw voorkeur.