Omroplûden

Tûzenen oeren oan âlde radio- en telefyzjeopnamen fan Omrop Fryslân binne digitalisearre. Wolle jo helpe mei it digitaal meitsjen fan de hoezen fan de lûds- en fideobannen?

Stân fan saken

 • 7.279 Scans
 • 122 Dielnimmers

 • 5.100
  • 2.4% Unbrûkber
  • 70.1% DûbelYnfierd
  • 67.3% Neisjoen
  DûbelYnfierd 72.5%
 • 4.901
  • 2.4% Unbrûkber
  • 70.1% DûbelYnfierd
  • 67.3% Neisjoen
  Neisjoen 69.7%
Meidwaan oan dit projekt
 
Team Fryske Hannen

Team Fryske Hannen

In beroemdheid of anekdoate? Brûk de knop 'Opmerklik!'

Mei de knop ‘Opmerklik’ kinne jo in berjochtsje stjoere nei de projektbehearder. Jo kinne melde wat der bysûnder is oan dy scan. Stiet der in beroemd persoan op de scan? Of hawwe jo in moai ferhaal dat jo mei ús diele wol?

Brúk by opmerklike saken dus net it ynfierfjild 'Bysunderheden', mar druk op 'e knop 'Opmerklik' links ûnder!

 

  Met de knop ‘Opmerklik’ kunt u een berichtje sturen naar de projectbeheerder. U kunt melden wat er bijzonder is aan deze scan. Staat er een beroemde persoon op de scan? Of heeft u een mooi verhaal dat u met ons wilt delen? 

Gebruik bij opmerkelijk zaken dus niet het invoerveld 'Bysunderheden', maar druk op de knop 'Opmerklik' links onder!