Onderduikers Online!

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden duizenden onderduikers een veilig heenkomen in Fryslân. Van ruim 3700 van hen zijn registratiekaarten bewaard gebleven. Helpt u mee de onderduikers zichtbaar te maken?

Stân fan saken

 • 1606 Scans
 • 114 Dielnimmers

 • 1605
  • 0.1% Unbrûkber
  • 99.9% DûbelYnfierd
  • 99.9% Neisjoen
  DûbelYnfierd 100%
 • 1605
  • 0.1% Unbrûkber
  • 99.9% DûbelYnfierd
  • 99.9% Neisjoen
  Neisjoen 100%
Meidwaan oan dit projekt
Team Fryske Hannen

Team Fryske Hannen

Liever getypte kaarten dan handgeschreven? Gebruik dan 'Foarkar' ('Voorkeur')!

 Wolle jo leaver de getypte registraasjekaarten ynfiere as de hânskreaune? Of wolle jo leaver de kaarten fan Drachten ynfiere as fan Leeuwarden? Dat kin. Brûk dêrfoar de knop 'Foarkar' yn jo profyl. Klik dêr de winske opsjes ('tags') oan.

Let wol: dit is mooglik sa lang as der kaarten fan jo foarkar binne, en net alle opsjes binne te kombinearjen. Der binne bygelyks gjin hânskreaune kaarten fan De Jouwer-Snits. 
    

 Wilt u liever de getypte registratiekaarten invoeren dan de handgeschreven? Of wilt u liever de kaarten van Drachten invoeren dan die van Leeuwarden? Dat kan. Gebruik daarvoor de knop 'Foarkar' ('Voorkeur') in uw profiel. Klik daar de gewenste opties ('tags') aan.

Let wel: dit is mogelijk zo lang er nog kaarten zijn van uw voorkeur, en niet alle opties zijn te combineren. Er zijn bijvoorbeeld geen handgeschreven kaarten van Joure-Sneek.