Omroplûden

Tûzenen oeren oan âlde radio- en telefyzjeopnamen fan Omrop Fryslân binne digitalisearre. Wolle jo helpe mei it digitaal meitsjen fan de hoezen fan de lûds- en fideobannen?

Stân fan saken

 • 7.279 Scans
 • 122 Dielnimmers

 • 5.110
  • 2.4% Unbrûkber
  • 70.2% DûbelYnfierd
  • 67.5% Neisjoen
  DûbelYnfierd 72.6%
 • 4.911
  • 2.4% Unbrûkber
  • 70.2% DûbelYnfierd
  • 67.5% Neisjoen
  Neisjoen 69.8%
Meidwaan oan dit projekt
 
Titia Scholte-Pijl

Titia Scholte-Pijl

Yn De Volkskrant fan maaie: It FAME ferhaal

Der dogge we it foar! Us radio argyf foar eltsenien beskikber stelle troch sprekwerkenning. En om dat foar elkoar te krijen hawwe we jo help nedich by de ynfier fan metadata fan us radio argyf! Doch mei en help us om dy moaie histoaryske radioferhalen foar eltsenien tagonklik te meitsjen.

It FAME artikel kinne jo hielendal leze fia understeande link:

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/computer-leert-verschil-tussen-fries-en-nederlands-archief-omrop-fryslan-is-cultuurhistorische-schat~bdd00d46/