Heden is overleden...

Wie was je vader, wie was je moeder? Fan wa bisto der ien? Door familierelaties van onze voorouders nu goed in kaart te brengen, kunnen we de Friezen van vroeger straks nog beter vinden. Helpt u mee?

Stân fan saken

 • 199.887 Scans
 • 189 Dielnimmers

 • 85.921
  • 0.1% Unbrûkber
  • 43% DûbelYnfierd
  • 41.6% Neisjoen
  DûbelYnfierd 43.1%
 • 83.221
  • 0.1% Unbrûkber
  • 43% DûbelYnfierd
  • 41.6% Neisjoen
  Neisjoen 41.7%
Meidwaan oan dit projekt
Wilma Feenstra

Wilma Feenstra

Verstuurde mail 'hoi'

Bêste ynfierders,

By fersin is der earst in ferkeard mailtsje nei jimme tastjoerd fan'e moarn, ekskús!

Beste invoerders,

Er is vanochtend per ongeluk eerst een verkeerde e-mail naar jullie verstuurd, excuses!

Team Fryske Hannen