Tresoar bedankt vrijwilligers met rondleiding en lezing

Moandeitejûn 24 april hie Tresoar de doarren iepene foar de ynfierders fan FryskeHannen. Mei in rûnlieding troch de depots en in lêzing fan Peter Karstkarel woe Tresoar graach tank sizze oan alle frijwilligers.

It Sonttol-projekt, in nije útdaging?

Geweldich, de monuminten binne al klear! Dus wat no? In nije FryskeHannen-projekt is ûnderweis, wy binne drok mei de tariedings! Mar yn de tuskentiid kin ús Tresoar-kollega Ubo Kooijinga noch wol wat hantsjes brûke foar syn Sonttol-frijwilligersprojekt...

Vondst van 15.000 onderduikkaarten

In Burgwerd zijn vijftien doosjes gevonden met een serie tot nog toe onbekende onderduikkaarten. Het gaat totaal om ca. 15.000 kaartjes en formulieren die betrekking hebben op bijna 2000 onderduikers in Sneek.

Vrijwilligers: BEDANKT!

Vandaag is het de Nationale Vrijwilligersdag! Bij Tresoar en bij FryskeHannen zijn wij elke dag blij met onze vrijwilligers, maar vandaag misschien nog net wat meer :-)

Fryske Huzen & Sluzen: een feest der herkenning!

De belangrijkste Friese huizen en sluizen, maar ook kerken, boerderijen en begraafplaatsen, zijn in de jaren ’90 vastgelegd op 25.000 dia’s. Helpt u mee om de collectie online doorzoekbaar te maken?

It twadde projekt komt deroan!

Yn de twadde helte fan novimber sette wy ús twadde projekt online: 26.000 foto's fan it Frysk Monuminten Ynventarisaasje Projekt.

Helpt u ook mee op FryskeHannen?

Het maakt niet uit wat uw opleiding is of waar u woont: jong en oud kan helpen om Friese geschiedenis toegankelijk te maken.