Nog op te starten project al klaar!

We konden het niet geloven. Eind september wilden we ‘Onderduikers online!’ heropenen met nieuwe scans. Maar dat hoeft niet meer, het is al klaar. Hoe dat kan? Door de enorme inzet van een vijftal vrijwilligers...

Trochstart Omroplûden!

De argivaris kaam yn de krochten fan it Omrop Fryslân-gebou noch in doas tsjin. Oan ús freget de Omrop om te helpen om ek dy stikken digitaal tagonklik te meitsjen. Helpe jo wer mei?

Omrop Fryslân siket help by radio- en telefyzjeargyf

Tûzenen oeren oan âlde radio- en telefyzjeopnamen fan Omrop Fryslân binne digitalisearre. It doel is dy opnamen yn de takomst foar elkenien online beskikber te stellen. Om it online argyf goed trochsykber te meitsjen siket Omrop Fryslân helpende hannen.

Tresoar bedankt vrijwilligers met rondleiding en lezing

Moandeitejûn 24 april hie Tresoar de doarren iepene foar de ynfierders fan FryskeHannen. Mei in rûnlieding troch de depots en in lêzing fan Peter Karstkarel woe Tresoar graach tank sizze oan alle frijwilligers.

It Sonttol-projekt, in nije útdaging?

Geweldich, de monuminten binne al klear! Dus wat no? In nije FryskeHannen-projekt is ûnderweis, wy binne drok mei de tariedings! Mar yn de tuskentiid kin ús Tresoar-kollega Ubo Kooijinga noch wol wat hantsjes brûke foar syn Sonttol-frijwilligersprojekt...