Nog op te starten project al klaar!

We konden het niet geloven. Eind september wilden we ‘Onderduikers online!’ heropenen met nieuwe scans. Maar dat hoeft niet meer, het is al klaar. Hoe dat kan? Door de enorme inzet van een vijftal vrijwilligers...

11 oktober 2018

We konden het niet geloven. Eind september wilden we een project van start laten gaan. Maar dat hoeft niet meer…, het is al klaar. Hoe dat kan? Door de enorme inzet van een vijftal vrijwilligers. Het gaat om het project ‘Onderduikers online!’. 

In de herfst van 2016 werden in enkele weken tijd de gegevens van ruim 3500 onderduikkaarten via de crowdsourcingswebsite www.fryskehannen.frl ingevoerd. Destijds waren we al verrast door het enthousiasme en de snelheid van de vrijwilligers, maar nu hebben we gemerkt dat het kan nóg sneller kan.

In augustus zetten we duizend van de vorig jaar in Burgwerd voor het licht gekomen onderduikkaarten klaar in FryskeHannen, … als test. In september zouden we via een pr-campagne aandacht voor het project gaan vragen. Maar die kan nu dus achterwege blijven. Het vijftal heeft in recordtijd de gegevens overgetypt. Terwijl wij dus nog bezig waren met de voorbereidingen, knipperden we twee keer met de ogen en was het project al klaar! Daar zijn wij uiteraard heel erg blij mee.

Op de website van 'Ondergedoken in Fryslân' staan de resultaten van de vorige invoerronde: de gegevens die nu zijn ingevoerd, zullen daar aan worden toegevoegd.
 

 

It wie net te leauwen. Ein septimber woenen wy in projekt fan start gean litte. Mar dat hoecht net mear …, it is al klear. Hoe dat kin? Troch de enoarme ynset fan in fiiftal frijwilligers. It giet om it projekt ‘Onderduikers online!’.

By it hjerst fan 2016 waarden yn in pear wike tiid de gegevens fan rom 3500 ûnderdûkkaarten fia de crowdsourcingswebside www.fryskehannen.frl ynfierd. Doedestiids waarden wy al ferrast troch it entûsjasme en de snelheid fan de frijwilligers, mar no hawwe wy murken dat it nóch flugger kin.

Yn augustus setten wy tûzen fan de foarich jier yn Burgwerd foar it ljocht kommen ûnderdûkkaarten klear yn FryskeHannen, … as test. Yn septimber soe dan fia een pr-kampanje oandacht foar it projekt frege wurde. Mar dy kampanje kin no dus útbliuwe. It fiiftal hat yn rekordtiid de gegevens oertypt. Wylst wy dus noch dwaande wienen mei de tariedingen, knipperen wy twa keer mei de eagen en wie it projekt klear! Dêr binne wy fansels hiel bliid mei.

Op de webside fan 'Ondergedoken in Fryslân' stean de resultaten fan de foarige ynfier: de gegevens dy’t nu ynfierd binne, sille dêr oan tafoege wurde.