It twadde projekt komt deroan!

Yn de twadde helte fan novimber sette wy ús twadde projekt online: 26.000 foto's fan it Frysk Monuminten Ynventarisaasje Projekt.

28 oktober 2016

Dat it ûnderdûkersprojekt sa fluch klear wêze soe, hiene wy noait betinke kinne. Geweldich om te sjen hoe entûsjast eltsenien is!

Yn de twadde helte fan novimber kinne wy ús twadde projekt online sette. Dan freegje wy hulp by it beskriuwen fan in lytse 26.000 dia's fan bysûndere Fryske huzen en sluzen: ryksmonuminten, tsjerken, pleatsen, mar ek alle oare karakteristyke gebouwen yn Fryske doarpen en  gemeentes.

Op elts diaframe stiet it adres skreaun fan it gebou, en dy gegevens hawwe wy nedich om de ôfbyldingen digitaal trochsykber te meitsjen. In stik makliker as de fragen by it ûnderdûkersprojekt, mar wol folle mear scans.

Wa wit komme jo jo eigen hûs wol tsjin! Mear ynformaasje hjiroer folget ynkoarten.

 

Dat het onderduikersproject zo snel klaar zou zijn, hadden wij nooit kunnen bedenken. Geweldig om te zien hoe enthousiast iedereen is!

In de tweede helft van november kunnen wij ons tweede project online zetten. Dan vragen wij hulp bij het beschrijven van een kleine 26.000 dia's van bijzondere Friese huizen en sluizen: rijksmonumenten, kerken, boerderijen, maar ook alle andere karakteristieke gebouwen in Friese dorpen en gemeentes.

Op elk diaframe staat het adres geschreven van het gebouw, en die gegevens hebben wij nodig om de afbeeldingen digitaal doorzoekbaar te maken. En stuk makkelijker dan de vragen bij het onderduikersproject, maar wel veel meer scans.

Wie weet komt u uw eigen huis wel tegen! Meer informatie hierover volgt binnenkort.