Underdûkersprojekt yn de Ljouwerter Krante

Yn de Sneon&Snein-bylage fan de Ljouwerter Krante stie in leuk artikel oer ús ûnderdûkersprojekt.

15 oktober 2016

 Hawwe jo it lêzen? Yn de sneinskrante fan de Ljouwerter wie der yn de wykeinbylage mar leafst twa pagina's oandacht foar ús nije ûnderdûkersprojekt! Jo kinne it artikel ek online lêzen, sjoch op 'Onderduikers vastgelegd' (wol earst fergees in akkount oanmeitsje by de LC).

 Heeft u het gelezen? In de zaterdagkrant van de Leeuwarder Courant was er in de weekendbijlage maar liefst twee pagina's aandacht voor ons nieuwe onderduikersproject. U kunt het artikel ook online lezen, kijk daarvoor op 'Onderduikers vastgelegd' (wel eerst een gratis account aanmaken bij de LC).