Omroplûden

Tûzenen oeren oan âlde radio- en telefyzjeopnamen fan Omrop Fryslân binne digitalisearre. Wolle jo helpe mei it digitaal meitsjen fan de hoezen fan de lûds- en fideobannen?

Stân fan saken

 • 7.279 Scans
 • 117 Dielnimmers

 • 5.089
  • 2.4% Unbrûkber
  • 69.9% DûbelYnfierd
  • 67.2% Neisjoen
  DûbelYnfierd 72.3%
 • 4.890
  • 2.4% Unbrûkber
  • 69.9% DûbelYnfierd
  • 67.2% Neisjoen
  Neisjoen 69.5%
Meidwaan oan dit projekt
Diderica

Diderica

Lengte opname + Rubriek

Ik heb net twee scans ingevoerd (met minimaal 12 invoervelden!, met zo'n scan ben je dus wel even bezig). Bij de programma onderdelen wordt de starttijd van de verzamelband vermeld. Om de lengte van de opname aan te geven zou je dus zelf moeten gaan uitrekenen hoe lang de items duren. Is dat de bedoeling? Of kun je gewoon de starttijd aangeven. (want anders ben je nòg langer met zo'n scan bezig).

 

Plus nog een andere vraag: tot nu toe ben ik nog nergens op een scan tegengekomen onder welke rubriek de uitzending valt. Soms kun je op je klompen aanvoelen (bv bij Hjoed) dat het gaat om Aktualiteiten. Mag je dit zelf bedenken of moet je #### invullen omdat het er niet opstaat?

 

Alvast bedankt voor de antwoorden.

 • Saapke

  Saapke

  By de sammelbannen hoecht de lingte fan de items net ynfold te wurden. Allinnich de starttiid is genôch.

  It fjild Rubryk komt oerien mei in ynfierfjild dat benammen op de audiobannen brûkt wurdt.

  By de telefyzjescans kin der dus #### ynfold wurde.

 • Eelke Feenstra

  Eelke Feenstra

  Updated op: 

  Ik ha no ferskillende scans ynfierd. De ynfolynstruksje fyn ik soms wat ûndúdlik / misliedend. Mochten der troch my hieltiid wer deselde fouten makke wurde, dan gjin ik er fanút dat jimme reagearje.

  Groetnis,

  Eelke

 • Veens

  Veens

  Volgens de invulinstructie hoeven de Sammelbannen niet ingevoerd te worden en moet je deze als 'Onbruikbaar' aangeven. Is het bovenstaande een wijziging hierop ?

 • Djura

  Djura

  Updated op: 

  De sammelbannen fan TV hoeche dus net en die fan die radio wol. 

 • Djura

  Djura

  Updated op: 

  De tydnotaasje is soms lestich bij in opsomming fan items. Dan ha je alle programma- underdielen apart ynfoert en dan is d'r allinich in totaaltiid. Set je die dan by it earste underdiel?