Omroplûden

Tûzenen oeren oan âlde radio- en telefyzjeopnamen fan Omrop Fryslân binne digitalisearre. Wolle jo helpe mei it digitaal meitsjen fan de hoezen fan de lûds- en fideobannen?

Stân fan saken

 • 7.279 Scans
 • 122 Dielnimmers

 • 5.110
  • 2.4% Unbrûkber
  • 70.2% DûbelYnfierd
  • 67.5% Neisjoen
  DûbelYnfierd 72.6%
 • 4.911
  • 2.4% Unbrûkber
  • 70.2% DûbelYnfierd
  • 67.5% Neisjoen
  Neisjoen 69.8%
Meidwaan oan dit projekt
 
Team Fryske Hannen

Team Fryske Hannen

Wat kin ik mei dy útlis-knop?

 Rjochtsûnder yn it ynfierskerm fan it Omroplûden-projekt, sjogge jo in knop mei 'Utlis' (sjoch ôfbylding). Troch op dy knop te drukken krije jo fuortdaliks oanwizingen te sjen fan hoe't jo de teksten ynfiere moatte yn de ynfierfjilden.

As jo noch in kear op de knop klikke ('Ferbergje útlis'), dan ferdwynt de oanwizingentekst wer.

It ferfangt fansels net de wiidweidige ynfierynstruksje, mar it is wol sa hannich om sa no en dan efkes te spiken by de ynfier.

 

  Rechtsonder in het invoerscherm van het Omroplûden-project ziet u een knop met 'Utlis' (zie afbeelding). Door op de knop te drukken krijgt u meteen aanwijzingen te zien over hoe u de teksten moet invoeren in de invoervelden. 

Als u nog een keer op de knop klikt ('Ferbergje útlis'), dan verdwijnt de aanwijzingentekst weer.

Het vervangt natuurlijk niet de uitgebreide invoerinstructie, maar is wel zo handig om zo nu en dan eventjes te spieken bij de invoer.