Heden is overleden...

Wie was je vader, wie was je moeder? Fan wa bisto der ien? Door familierelaties van onze voorouders nu goed in kaart te brengen, kunnen we de Friezen van vroeger straks nog beter vinden. Helpt u mee?

Stân fan saken

 • 445.934 Scans
 • 209 Dielnimmers

 • 217.211
  • 0.9% Unbrûkber
  • 48.7% DûbelYnfierd
  • 48.6% Neisjoen
  DûbelYnfierd 49.6%
 • 216.946
  • 0.9% Unbrûkber
  • 48.7% DûbelYnfierd
  • 48.6% Neisjoen
  Neisjoen 49.5%
Meidwaan oan dit projekt
Saapke Woudwijk- de Vries

Saapke Woudwijk- de Vries

@ fryske hannen.nl

L.S. Kin jim ek ien jiergong tagelyk oan biede yn pleats fan fjouwer as fiif tagelyk? As hawwe jim der gjin infloed op. It soe in stik makliker "werke".

 • Ids Fryskehannen

  Ids Fryskehannen

  Goeiemiddei,

   

  Wat bedoele jo mei "jiergongen"?

   

  Freonlike groetnis,

   

  Ids de Jong

 • Saapke Woudwijk- de Vries

  Saapke Woudwijk- de Vries

  @ fryskehannen. Ik bidoel ien jiertal en net de iene akte út it boek 1865 en de oare akte út 1863 en de folgende út 1864.

 • Ids Fryskehannen

  Ids Fryskehannen

  Goeiemoarn,

  It docht bliken dat wy dêr gjin ynfloed op hawwe, dit giet automatysk. Spitigernôch kinne wy dit net feroarje.

  Freonlike groetnis,

   

  Ids

 • Minouche

  Minouche

  beste allemaal,

   

  Ik lees nu toevallig deze berichten, maar ik kom niet uit Friesland en ken derhalve de Friese taal niet.

  En wellicht ben ik niet de enige , die de Friese taal niet machtig is.

  Is het mogelijk om in de Nederlandse taal op het forum te schrijven?

  Ik begrijp wel dat het antwoord al door een project leider is gegeven.

   

  Bij voorbaat dank!

  mvrgr Minouche