Doch mei mei FryskeHannen!

Doch mei en wurdt ûnderdiel fan de mienskip fan FryskeHannen!

Op dizze webside wurde troch argiven en oare ynstellingen projekten pleatst wêrby't de help fan in grutte groep frijwilligers frege wurdt .Hjir njonken kinne jo jo oanmelde en meidwaan.

Oanmeldingsformulier

Folje ûndersteand formulier yn om jo oan te melden foar Fryske Hannen. De fjilden dy't mei in stjerke (*) markearre binne, binne ferplicht.

/ /Lês de brûkersbetingsten